مطالعات ژئوتکنیکی مخازن استراتژیک نفت گوره

مطالعات ژئوتکنیکی مخازن استراتژیک نفت گوره
بررسی زمين‌شناسی ، ژئوتكنيك و مكانيك خاك جهت احداث مخازن نفت به ظرفيتهای دویست و پنجاه هزار تا یک میلیون بشكه و ارائه گزارشات در مراحل مختلف در گوره – امیدیه و مارون