مطالعات ژئوتكنيك مخازن استراتژيك نفت اهواز

مطالعات ژئوتكنيك مخازن استراتژيك نفت اهواز

بررسی های زمين شناسی ، ژئوتكنيك و مكانيك خاك جهت احداث مخازن نفت به ظرفيتهای دویست وپنجاه تا پانصدهزار بشكه و ارائه گزارشات در مراحل مختلف در اهواز ۱ و ۲ و ۳