مطالعات مرحله دوم و نظارت کارگاهی سد مخزنی قوچم

مطالعات مرحله دوم و نظارت کارگاهی سد مخزنی قوچم
مطالعات مرحله دوم و نظارت کارگاهی و عالیه سد قوچم و تونل انتهائی سامانه انتقال آب سد آزاد به دشت قروه و دهگلان