سد و نیروگاه بلبر

سد و نیروگاه بلبر
بررسي و بازنگری مطالعات مرحله اول سد ونيروگاه بلبر شامل سد به ارتفاع 235 متر، سرریز، تونل انحراف، تونل آبرسان نیروگاه، سیستم آب‌بندی پی ، مطالعات محیط‌زیست، مطالعات منابع ‌آب‌