سد و نيروگاه برق آبی مورز

سد و نيروگاه برق آبي مورز
طراحی سد خاكي با هسته مركزی، كانال انتقال آب به طول ۲۱۰۰ متر آبگيرها ، حوضچه رسوبگير، نيروگاه به ظرفيت ۱۶ مگاوات