سد و نيروگاه برق آبی كوله سرخ

سد و نيروگاه برق آبي كوله سرخ

طراحی سد خاكی با هسته مركزی، سيستم انتقال آب به طول ۱۰۳۸ متر شامل آبگيرها ، حوضچه رسوبگير، نيروگاه به ظرفيت 1/6 مگاوات