تجهیزات نیروگاه برق آبی پیران

بازنگری طراحی مرحله فاز يك سد وسيستم انتقال آب چشمه پيران