تصفيه خانه آب شهر قم

تصفيه خانه آب شهر قم

همکاری با پیمانکار در مديريت طراحی ، تهيه و اجرای تصفيه‌خانه آب شهر قم به ظرفيت 65/1 و قابليت توسعه تا 2/2مترمکعب در ثانیه ، شامل حوضچه های ترسيب كلاريفلوكولاتور، مخازن بتنی به ظرفيت 10000×2 مترمكعب